Bu sayfada “Sosyal Hizmetler” alanına değer katan akademisyenlerin ve uygulayıcıların çalışmaları değerlendirilecektir. Sosyal Hizmetler alanında eğitim alan yada kurumsal düzeyde sosyal hizmet müdahalesi uygulayan uzmanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Bu sayfada Sosyal Hizmetler Alanı ile ilgili yer verdiğimiz tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinden alınmaktadır. Tezlerden yararlanma kuralları adı geçen web sitesinde belirlenmiştir. Makale, kitap ve tezlerden yararlanırken etik açıdan akademik referans belirtme kurallarına uyulması gerekmektedir.

Makale

Şiddet Suçlularıyla Çalışma

Temel Sağlık Hizmetlerinde Aile Merkezli Sistemik Psiko-Sosyal Yaklaşım I: Toplumsal Süreçler Ve Riskler

Toplumsal Çalışma Projesi

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi

Doğumla Sonuçlanan Baba-Kız Ensesti: Bir Olgu Sunumu

Etnik Şiddet Olgusu Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme

Askeri Sosyal Hizmet

Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Değerlendirilmesi

Aile Terapisi

Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi Ve Genel Özellikleri

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel İstismarı Doğrulama Metodu

Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon

Çocuklarda Cinsel İstismarın Etkileri

Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Teoriler

Elazığ’da Kurtlar Vadisi Dizisinin Alımlanması

Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet

Çocuk Ölüm ve Kayıp

Kanserle Başetmede Destek Grupları

Çocukların İhmal-İstismara Uğramasında Aile Ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri Ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

Sosyal Hizmet Etiğinin Felsefi Temelleri

Ailedeki Madde Bağımlılığının Ergenin Sapmış Davranışlara Yönelmesindeki Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Temizlik

Kültürel-Tarihsel Kuram Çerçevesinde Çocuk Gelişimi

Aile İçi Bedensel Cezaya İlişkin Bir Çalışma

Çocuk ve Aileyi Desteklemeye Yönelik Ev Ziyaretlerine Dayalı Erken Müdahale Programları ve Programların Etkileri

Çocukluk Cinsel İstismarı: Bir Olgu Nedeniyle Tanı Güçlükleri

Fiziksel Hastalıkla Birlikte Zeka Geriliği Olan Çocuklarda Psikopatoloji

Enkoprezisi Olan Çocukların Tedavisinde Davranışçı Terapi Ve İlaç Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Şizofrenide Sosyal Sağlık: Psikiyatrik Sosyal Çalışma

Aile Terapisinin Klinik Psikiyatriye Katkısı: Psikiyatrik Hastalıklarda Aileye Yaklaşım Ve Uygulama

Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi

Okul Fobisi Olan Çocuklarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığının Araştırılması

Panik Atakların Tetiklediği Cinsel Kaçınma Ve Cinsel İstek Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu

Diyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi Ve Psikiyatrik Belirti Dağılımı

Migrenli Ergenlerde Yaşam Kalitesi

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Depresyona Yönelik Tutumları

Çocuk Psikiyatri Olgularında Aile İçi Şiddet Öyküsünün Sorgulanması

İntihar Davranışının Genetiği

Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin Sınanması

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç: Kontrollü Bir Çalışma

Clinical Social Work and Psychoanalysis: Introduction to the Special Issue

Batı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Psikiyatrik Hizmetler

Stres ve Stresle Başaçıkmada Gevşeme Teknikleri

Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri Ve Madde Kullanımı

Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı: İstanbul Örneklemi

Çocuk Ve Ergenlere Yönelik Bir Bağımlılık Merkezine İki Yıl Süresince Başvuran Olguların Sosyodemografik Değerlendirilmesi

Sokakta Çalışan ya da Yaşayan Çocuklarda Sigara Alkol ve Madde Kullanma Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

Koruyucu Ruh Sağlığı

Karmaşık Ve Ağır Kişilik Bozukluklarının Toplum Ruh Sağlığı Servislerinde İdaresi

Türkiye’nin Güneydoğusunda Psikiyatrik Hastalıklar Bağlamında Psikiyatri Ve Psikoloji İle İlişkili Bilgi Ve Tutumlar: Gaziantep Şehrinden Bir Kesit

Ergenlik Döneminde Kimlik Ve Bağlanma İlişkileri: Kimlik Statüleri Ve Bağlanma Stilleri Üzerinden Bir İnceleme

Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığında Yataklı Tedavinin Yeri

Addressing the Mental Health Problems of Chinese International College Students in the United States

Examining Predictors of Social Work Students’ Critical Thinking Skills

Ethics in Social Work

Clinical Social Workers

Bağımlılık Tedavi Kliniklerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Fiziksel Çocuk İstismarı: Dört Vakanın Sunumu

İstanbul’da Toplum Ruh Sağlığı Örgütlenmesi Örneği

Madde Bağımlısı Ergenlerde Aile Terapileri Ve Bir Olgu Sunumu

Kişilerarası İletişimde Sapkın Şiddet: Manevi Taciz (Mobbing)

Psikiyatrik Rehabilitasyonun Toplum İçinde Uygulama Örneği

Şizofreni Hastaları İçin Bakım, Rehabilitasyon Ve Topluma Kazandırma Projesi

Türkiye’de Psikiyatrik Rehabilitasyonla İlgili Yasal Düzenlemeler

Çift Terapisi

Ruhsal Liderlik Üzerine Teorik Bir Çözümleme

Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Entelektüel Şizofrenizm

Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi

Marka Bağlılığı Ve Kişisel Değerler Açısından Pazar Bölümleme

Batı Düşünce Tarihinde İntiharın Algısal İnşası

Depresyonun Kadınlaşması

Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Kaliteli Yaşlanma İmkânı Üzerine Senaryolar

Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ and SQ

Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Hemşirelik ve Manevi Bakım

Rehber ve Rapor

Çocuk İhmali ve İstismarı Sözlüğü

Adli Tıp Sözlüğü

Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi

Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla Görüşme

Özürlü Hakları Rehberi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştay Raporu

Aile Şurası Kararları

Kitap

Türkiye Aile Yapısı Araştırması

Toplum Özürlülüğü Nasıl Tanıyor

101 Careers in Social Work

Tez

Psikiyatrik Yardım Talebi Olanlar İle Yardım Talebi Olmayan Ve Boşanma Aşamasında Olan Çiftlerde; Çift Uyumu Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması

Çocuk Yetiştirmede Aile Modeli (Lisans Bitirme Tezi)

Gelişim Dönemleri ve Ergenlerde Ruhsal Sorunlar (Öğrenci Tezi)

Şizofreni Ve Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarına Evde Bakım Veren Aile Üyeleri Ve Bakım Rolü Olmayan Bireylerde Suçluluk Ve Utanç Düzeylerinin Karşılaştırılması

Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İlişkin Hekimlerin Görüşleri Ve Kardiyoloji Hastaları İçin Hastane Destekli Evde Bakım Hizmetleri Model Önerisi

Sosyal Yardımda Etik Boyut: Ankara İlinde Sivil Toplum Kuruluşlarından Sosyal Yardım Alan Gençler Örneği

Hemodiyaliz Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Destek Kaynakları Ve Hastalık Sürecinin Benlik Saygısına Etkisi

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Yaygınlığı ve Dayanıklılıkla İlişkili Faktörler (Doktora Tezi)

Şizofreni Ve Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarına Evde Bakım Veren Aile Üyeleri Ve Bakım Rolü Olmayan Bireylerde Suçluluk Ve Utanç Düzeylerinin Karsılaştırılması

Ders Notları

Aile Terapisi Dönem Ödevi

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları

Aile ve Çift Terapisi

Evlilik Terapisi

Çocuk Terapisi

Ahlak Gelişimi

Aile İçi İletişim

Empati

İletişim ve İnsan İlişkileri

Aile İçi Şiddet Ders Notları