Skip to content

Archive

Category: Psikiyatrik Sosyal Hizmet Müdahalesi

Psikiyatri tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanları hastaların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesinde tedavi öncesi, tedavi sürecinde ve taburculuk sonrasında mesleki uygulamalarını gerçekleştirerek hasta ve ailesine sosyal destek hizmetlerini yürütür. Kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi, hasta ile ilgili olarak, sosyal inceleme raporu hazırlamaktır.

Sosyal inceleme hastayı aile ve sosyal çevresinde ele alarak aile, iş ve çevresel koşulların bireyin hastalığı ile etkileşimini, teşhisini ve hastalık seyrinin iletişimini, rol ve sorumluluklarını ne yönde etkileyeceğini belirleme açısından başvurulan değerlendirme raporudur. Sosyal hizmet uzmanı, hasta arasındaki ilişkiye dayanılarak hazırlanır.

Rapor için kliniklerden sevk edilen hastaların aileleri, yakınları, komşuları, çalışıyorlar ise mesai arkadaşlarının bir kısmı ile görüşmeler yaparak hastanın psiko-sosyal durumu aile, çevresiyle ilişkileri, iletişim uyum ve davranış sorunları, sosyo- ekonomik durumu, işyerinde performansı görüşmelerle değerlendirilerek tedavi ekibine veya sağlık kurul heyetine sunulur.

Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi 1.01.2014 ve 31.03.2014 tarihleri arasında psikiyatri kliniklerinden ayaktan tedavi poliklinik ve yatan hasta servislerinden talep edilerek düzenlenen sosyal inceleme rapor sayısı 1209 olup, sosyal inceleme raporu kategorileri ve rapor hazırlanma sürecinde görüşmelerde sorulan sorular aşağıdadır. continue reading…

Dünya’da her yıl Mart ayının üçüncü haftası kutlanan, sosyal hizmet çalışanlarının “Dünya Sosyal Hizmet Günü” kutlu olsun. Günün anlam ve önemini, yıllar boyu tecrübe süzgecimden geçen aşağıdaki düşüncelerimle paylaşmak istiyorum.

Sosyal hizmet ihmal, istismar ve şiddet mağduru çocuk, kadın, yaşlı ve özürlülere hizmeti içeren, zor çalışma koşullarında tükenerek, sürekli hizmet vermeyi gerektiren bir alandır.

Sosyal hizmet, küçük hesapların bir parçası olarak değil bir derdin, bir sıkıntının ve hayata dair bir idealin hedefleri uğrunda verilen bir aksiyondur.

Sosyal hizmet, belli bir kesimin ya da ideolojik grupların alanı olmayıp farklı toplumsal özellikleriyle halkın alanıdır. Sosyal hizmet uzmanları, mesleki bilgi becerileri ile toplumsal barış ve uzlaşmanın çabası içerisinde uygulamalarını sürdürürler.

Sosyal hizmet mesleği her şeyden önce, toplumun sorunlarının çözümüne katılımını destekleyici, bireylerin özgürleşme ve sivilleşme çabalarını geliştirici bir meslektir. Birey, grup ve toplumla çalışır. İnsan odaklı uygulamaları içerir. Din, dil ve sınıf farkı gözetmeden mesleki uygulamalarını yürütür. İdeolojik değil insani bir meslektir. continue reading…

Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih KILIÇARSLAN: “Sosyal hizmet küçük hesapların bir parçası olarak değil bir derdin, bir sıkıntının ve hayata dair bir idealin hedefleri uğrunda verilen bir aksiyondur…”

radikalsosyalhizmet: Kendinizi tanıtırmısınız?

Fatih KILIÇARSLAN: 1969 Ankara Beypazarı doğumluyum. İstanbul Bahçelievler Kocasinan Lisesi bitirdikten sonra 1992 yılında’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Y.O. mezun olarak ilk 1993 yılında Bitlis Devlet Hastanesi, Bitlis Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdür Vekili, İstanbul Haydar Paşa Numune Hastanesi acil servis son olarak 1995 yılından beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapıyorum. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi ülkemizin en büyük nöropsikiyatri hastanesidir. Hastanemizin her kliniğinde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2004-2011 yılları arasında başhekim yardımcılığı görevi yaptım. Halen sosyal hizmet birim sorumlusu olarak görevimi sürdürmekteyim. Özellikle yıllardır aile terapileri alanında eğitimler almakta, bu alanla ilgili sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmakta ayrıca Nobel yayıncılıktan ikinci baskısı çıkmış üç kitabım bulunmaktadır. Halen İstanbul Aile, Araştırmaları, Eğitimi ve Danışmanlığı derneğinin başkanlığını, Türkiye Aile Platform genel koordinatör vekilliğini yürütmekteyim. continue reading…

Kadına yönelik şiddet tüm toplumlarda yaygın bir sosyal sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Aile içinde yaşanan şiddet olaylarında ise genellikle mağdur kadına yönelik müdahaleler uygulanmakta, şiddeti ortaya çıkaran aile yapısı üzerinde durulmamaktadır. Halbuki aile karşılıklı ilişkiler ağından oluşan dinamik bir sistemdir ve şiddet gibi iç dengesini bozan ciddi bir sorunla karşılaştığında bütüncül bir müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Ailenin bozulan işlevselliğinin onarılmasında aile terapisinin pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Aile terapisi yaklaşımında şiddet mağduru kadar, şiddet uygulayan ve şiddetten etkilenen diğer aile üyelerinin de katılımıyla ailedeki dengeyi ve uyumu bozan unsurlara bütüncül bir müdahale imkanı bulunmaktadır. continue reading…

Sosyal  çalışmanın  en  önemli  niteliği,  uygulamalı  bir  disiplin  olmasıdır  ve  sosyal  çalışma  sorun  çözme  fonksiyonu  ile,  sağlık  grubu  bir  bilim    meslek   ve  sanattır.  Sosyal  çalışma da  uygulamalar  “görev  amacı”  ve  “süreç  amacına”  göre  yapılandırılır; görev  amacı  yasal  yetkinlikleri,  süreç  amacı,  danışmanlık,  psikoterapi,  eğitim  yetkinliklerini  kapsamaktadır. Kongar (1972:62)’a  göre,  mesleki  etkinlikler  bakımından  asıl  olan  “süreç  amacıdır.” Sosyal  çalışmacı,  ister “görev  amacına”,  ister  “süreç  amacına”  göre  ve/veya  her  iki  odak  amaca  göre  çalışırsa  çalışsın  “ psko-sosyal  teşhis”  ve  “psiko-sosyal  tedavi”  temel  mesleki  eylem  planını oluşturmaktadır.  Sosyal  çalışmacı, psikolog  veya  sosyolog  değildir  mesleğin  odağı  “çevresiyle  birlikte  kişidir”. Sosyal  çalışmacı  kişilik  tahlili  yapar  ama  buradan  hareketle  sorun  çözümüne  gider, sadece  kişilik  tahlili  yapmak  ve  orada  kalmak,  mesleği  psikologlaştırır. Sosyal  çalışmacı  toplumsal  projeler  yapar  ama  buradan  hareketle,toplumsal  sorunların  çözümüne  gider, sadece  proje  oluşturmak  ve  orada  kalmak,mesleği  sosyologlaştırır.Sosyal  çalışma  kendi  ürettiği  bilgilerle diğer  disiplinlerden  aldığı  bilgileri  harmanlayarak  “psiko-sosyal”  bir  işlem  gerçekleştirir.Örneğin “koruyucu  aile”  kararında  ,  ailenin  hangi  koruyucu  aile  modelinde  olması  gerektiği  kararını  vermek  yasal  yetkinliktir  ve  sosyal  çalışmanın  görev  amacını  ifade  eder.Koruyucu  ailelere  eğitim  ve  danışmanlık  vermek,  psikoterapilerini  yürütmek  sosyal  çalışmanın  süreç  amacını  ifade  eder. continue reading…

Tükenmişlik sendromu sadece yoğun iş temposunda çalışanları tehdit eden bir durum mu? Çalışan kadınlarda sıklıkla ‘yetememekten’ yakınır. Bu da bir tür tükenmişlik sendromu mudur? Tükenmiş sendromu modern hayatın beraberinde getirdiği  kadın-erkek, eğitim düzeyi düşük-yüksek, çalışan ya da çalışmayan her farklı toplum kesim içine yer alan bir olgudur. Toplumsal değişimin meydana getirdiği kriz sürecinin yönetilememesi sonucu ortaya çıkan stres faktörlerine bağlıdır. Bireylerin eğitim düzeyinin yükselmesi, üretim araçlarında değişim kadının iş hayatına aktif katılmasına sağlamıştır. Ancak kadının aile içinde eş ve anne olmanın yanı sıra mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirmede karşılaştığı güçlükler düşük ücret, çalışma koşullarındaki olumsuz faktörler, çocuklarına yeterli zaman ayıramaması, eşinden yeterince destek görmemesiyle beraber ekonomik ve sosyal sorunlar, kadının hayat içinde yaşam kalitesini düşürmüş ve tükenmişlik sendromuna yol açmıştır. continue reading…

İnsanların yardımsız karşılayamadığı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözemedikleri sorunlarının çözülmesi amacı ile sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel faaliyetlerdir. Yoksulluk, işsizlik, göç, madde bağımlılığı, suçluluk, sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılık, ihmal ve istismar vakaları, özürlülük ve hastalık gibi  tüm sosyal sorunlar sosyal hizmetin çalışma alanına girer. Sağlık hizmetleri alanında hastanın psiko-sosyal ve ekonomik yönden refahının sağlanması amacıyla hizmet veren meslek elemanları sosyal hizmet uzmanlarıdır. Hastaneye yatan her hastanın uygulanan tedaviden etkili şekilde yararlanması amacı ile sosyal hizmet uzmanı tarafından yürütülen ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler yanında hastanın ailesi ve yakın çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi gibi hususların tümü tıbbi sosyal hizmet olarak adlandırılır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin sosyal hizmet mesleği ile ilgili 35, 125 ve 126′ncı Maddeleri ndeki mesleki görev tanımları günümüz koşullarında yetersiz kalmakta ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışma alanını kısıtlamaktadır. continue reading…

Hastaneler, hasta hizmetlerine giderek daha fazla önem vermektedirler. Daha önceleri sadece “hastalar” sağlık hizmetini alan olarak kabul edilirken bugün gerçek anlamda sağlık hizmetlerine iştirak eden tüm bireyleri kapsamaktadır. Hastanemizde psikiyatrik bozukluklar tanısıyla tedavi gören hastalarımız damgalanma ve ayrımcılık açısından en fazla nasibini alan hastalık grubudur. Şizofreni başta olmak üzere ağır ruhsal hastalıklar da psikiyatrik hastalıklar içerisinde en fazla damgalanan hastalıklardır. Psikiyatrik tedavi sonrası yaşam hastanın aile ve sosyal işlevselliği olumsuz etkilenmektedir. Günlük yaşam koşullarında “akıl hastası”, “ruh hastası”, “deli” etiketlemeleri ile hasta ve aile dışlanmakta sosyal hayata adaptasyonu güçlenmektedir. Sosyal hizmetin profesyonel amaçları vardır. Bu amaçlar; koruyucu-önleyici, destekleyici, eğitici-geliştirici-değiştirici, tedavi ve rehabilite edici amaçlardır. Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rolleri ise planlayıcı, bağlantı kurucu, savunucu, izleyici, harekete geçirici, hızlandırıcı, öğretici, eğitici, toplumu bilgilendirici, araştırmacı, destekleyici ve tedavi edici vb. gibi rollerdir. continue reading…

Hatay İli Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013 tarihinde  meydana gelen terör saldırısı sonrası oluşan sosyo-psikolojik duruma yönelik Hatay Valiliği ve M. Kemal Üniversitesi işbirliği ile “Reyhanlı İlçesi Sosyal Destek Eylem Planı” toplantısı, 14.05.2013 tarihinde Hatay Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü başkanlığında, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz, Hatay İl Sağlık Müdürü Sabahattin Yılmaz ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek ve ilgili diğer birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Reyhanlı halkının bir nebze olsun yaralarını sarmak amacıyla aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır: 1. Ziyaretler: Reyhanlı’da gerçekleşen müessif olay neticesinde meydana gelen psiko-sosyal travma ortamının kısa sürede atlatılabilmesi için Üniversitemiz senato üyeleri ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Başhemşirelik temsilcileri, Reyhanlı Kaymakamlığı, Reyhanlı Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile vefat eden ve yaralanan vatandaşların ailelerine yapılacak taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri. continue reading…

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, hedeflerinin sosyal hizmet uzmanlarının klinik bazlı çalışmalara başlaması olduğunu belirterek, ”Ama bu zaman alacak bir süreç. Bunun için personel sayısını artıracağız” dedi… Sağlıklı Nesiller Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destekleriyle düzenlediği ” 1. Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmetler Kongresi”,  Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde bulunan bir otelde başladı. Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Türkiye’de Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi düzenlemenin, bu konuda bir farkındalık oluştuğunun işareti olduğunu söyledi. Sosyal hizmetler konusunda geçmişte yaşadığı olaylardan örnekler veren Prof. Dr. Şencan, ”Daha önceleri kimsesiz bir hasta, hastanelerimize geldiğinde, acil servislerdeyken bile ‘Bu hasta tedavi olduktan sonra ne olacak’ diye düşünüyorduk. O hastaları ne yapacağımızı bilemiyorduk. Hatta başka hastanelerin acil servislerine 2-3 gün için gönderip, ‘Bu hasta sizde birkaç gün dursun’ diyorduk. Şimdi ise bu tür hastaların başında bir görevli bulunuyor. Hastaların hastane dışı ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi. continue reading…