Skip to content

Archive

Category: Psiko-Sosyal Rehabilitasyon

Çocuk emeğinin kullanımı ve çocuğun erken yaşta çalışma yaşamında yer alması tüm dünyada ciddi bir sorundur. Çocukların erken yaşta çalışmaya başlamasında birtakım kültürel değerler etkili olmakla birlikte asıl neden sosyo-ekonomiktir. Sokakta çalışan çocuklar, çocuk emeğinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Zorunlu göç ve artan yoksulluğa paralel bir şekilde hızla artan “sokakta çalışan çocuk sorunu”,  bugün var olan yöntemlerle çözümü zor bir sorundur. Ülkemizde ne yazık ki sokakta çalışan çocuklar sorunun gündeme gelmesi için çocuğun ya bir fastfood zincirinin soğuk hava deposuna hapsedilmesi ya da sokakta öldüresiye dövülmesi gerekmekte. continue reading…

Stres Kavramı, Latince’de “Estrica”, eski Fransızca’da “Estrece” sözcüklerinden gelmektedir. Kavram 17. Yüzyılda felaket, bela, müsibet, dert, keder, elem anlamlarında kullanılmıştır.18 ve 19. Yüzyıllarında ise kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organa veya ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da stres nesne ve kişinin bu tür güçlerin etkisi ile biçimin bozulmasına, çarpıtılmasına karşı bir direnç anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. Hans Selye’nin çok benimsenen bu tanıma göre stres, memnuniyet verici olup, olmadığına bakılmaksızın her türlü isteme bedenin uyum sağlamak için gösterdiği yaygın tepkisidir. continue reading…

1. Hastanızla konuşurken oturun.

2. Sağlıklı bir insanı hasta bir insandan ayıracak idrar veya kan testi yoktur.

3. Bir insanın hasta mı yoksa sağlıklı mı olduğunu saptamanın tek yolu; dinlemek, dikkatlice bakmak, güzel sorular sormak ve iyi bir klinik karar vermektir.

4. İyi bir sağlık çalışanı neyi bilmediğini bilir.

5. Sizin kendilerine yardımcı olabileceğiniz hastalarla, kendilerine sizin yardımcı olamayacağınız hastaları birbirinden ayırmasını öğrenin. Bu ikinci grubu başka bir hekime gönderin. Bunu geç kalmadan yapın. continue reading…

Sosyal Hizmet mesleği; insanların problem çözme kapasitelerini arttırmayı kaynak, hizmet ve olanak sağlayacak sistemlere müracaatçıları sevk etmeyi, bu sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesi sağlamayı, sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katılımda bulunmayı amaçlayan meslektir.(1) Ülkemizde sosyal hizmet uzmanları, gerek kamu kurum kuruluşlarında gerekse yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarında çok yönlü çok boyutlu mesleki uygulamalarını yürütür. Mevcut mesleki uygulamaların yanı sıra birçok ülkede olduğu gibi  “sosyal danışman” olarak rol ve fonksiyon gerçekleştirebilirler. Sosyal hizmet uzmanları sosyal servislerde müracaatçıların sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, çözümlenmesi hedeflemektedir. Uygulamalarını çevresi ve ailesiyle ilişkilerinin sağlanması eğer iletişim, uyum davranış sorunları yaşıyor çözüm yolları bulamıyorsa aile üyeleri arasında uyum sağlayıcı, psikososyal yönden tedavi edici, sorun çözücü, rehberlik ederek sosyal danışmanlık rolünü gerçekleştirir. Böylece sosyal hizmet uzmanı sosyal danışmanlık fonksiyonunu ortaya koyar. continue reading…

Şizofreni genetik ve biyolojik zeminde genellikle ergenlik dönemi kaosu sırasında çevresel stresörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve kişinin iş, özel yaşam ve sosyal yaşamında gerilemeye neden olan bir beyin hastalığıdır. Bu hastalarımız ya üretken olamamakta, ya da hastalıkta sonra üretkenliklerini kaybetmektedir. Ülkemizdeki mevcut tedavi yaklaşımı daha çok tedavi edici anlayışla hareket etmekte ve sadece hastalıklarının pozitif belirtileri nedeniyle ayaktan ya da yatırılarak ilaçla tedavi edilmektedir. Gelişmiş batı ülkelerinde bu yaklaşıma ek ve zincirin devamı olarak bu hastaları toplum ve aileye yeniden kazandırmaya dönük eğitim danışmanlık ve rehberlik kurumları mevcuttur. Maalesef ülkemizde bu tür kurumlar yok denecek kadar azdır. continue reading…

Bu araştırma Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma   Hastanesi kapsamında yapılmıştır… Sosyal hizmet mesleği ülkemizin genç mesleklerinden birisi olup,  henüz toplum tarafından yaygın olarak bilinmemektedir. Lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi alarak sosyal hizmet uzmanı unvanı ile mezun olan meslek elemanları insanla çalışma (birey, aile, grup, toplum olarak) becerisi edinmiş kişilerdir. Sosyal Hizmet Uzman’ları gerek SHÇEK gerekse diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarda çocuk, genç, yaşlı, aile, işçi refahı, okul, suçluluk, ve ıslah rehabilitasyon hizmetleri tıbbi ve psikiyatrik hizmetler planlama araştırma toplum organizasyonu gibi çok çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar.(1) continue reading…

T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde sosyal hizmet uzmanlarının temel hizmet birimi sosyal servis, servisin temel elemanı Sosyal Hizmet Uzmanıdır. Sosyal servislerde yapılan çalışmaları şöylece gruplamak mümkündür. Öncelikle sorunun tespiti ve analizi, mümkünse sorunu yaratan durumların ortadan kaldırılması, gerekiyorsa sosyal kişisel veya sosyal grup çalışması yapılması, ilgi duyulan alanlara yönlendirilmesi sosyal, kültürel, eğitsel çalışmalara sportif etkinliklere katılımının sağlanması, hastaların tedavi ve rehabilitasyon sürecini destekleyici ve tedavi sürecine ailelerin katılımını sağlayıcı mesleki etkinliklerinin yanı sıra sosyal destek kurumları ile işbirliği ve koordinasyon içersinde mesleki rollerini yerine getirir. Psikiyatri tedavi kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi, hasta ile ilgili olarak sosyal inceleme raporu hazırlamaktır. Sosyal inceleme raporu, müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişkiye dayanılarak hazırlanır. continue reading…

Sosyal Hizmet mesleği; insanların problem çözme kapasitelerini arttırmayı; kaynak, hizmet ve olanak sağlayacak sistemlere müracaatçıları sevk etmeyi, bu sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesi sağlamayı, sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katılımda bulunmayı amaçlar. Sosyal hizmet, sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel uygulamaları içerir. Sosyal hizmet mesleği toplumun sorunlarına katılımını destekleyici yönde bireylerin özgürleşme ve sivilleşme çabalarını geliştirerek birey, grup ve toplumla çalışır. İnsan odaklı uygulamaları içerir. Din, dil, sınıf farkı gözetmeden mesleki uygulamalarını yürütür. Sosyal hizmet uzmanları, mesleki bilgi ve becerileri ile toplumsal barış ve uzlaşmanın çabası içersinde açık iletişim ve katılımı önemseyerek rol ve görevlerini gerçekleştirir. continue reading…

T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde sosyal hizmet uzmanlarının temel hizmet birimi sosyal servis, sosyal servisin temel elemanı sosyal hizmet uzmanıdır. Hastanemiz “Toplum Psikiyatrisi Kurulunca” yapısal çalışmaları yürütülerek sosyal servis birimine bağlı “Sosyal Bilgilendirme Merkezi”  08.04.2009 tarihinden açılmıştır. Merkezimizde, hastanemizde tedavi gören tanısı kesinleşmiş tedavi uyumu kötü, soysal desteği zayıf veya olmayan hastalarımızı, kendi sosyal güvencesinden, yakınlarının sosyal güvencesinden, evde bakım aylığı, 2022 sakat ve malul aylığından faydalanmalarını kazanılmış hakları ve maddi kayıplarını engellemek, tedavi, sosyal yaşamında pozitif ilerleme sağlamak için vasi tayini edilmesi üzerine yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hasta ile ilgilenen sosyal hizmet uzmanın görevi, bireyin kişilik özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir sosyal ortamı ve sağlığına yeniden kavuşmasını hızlandırmaktır. Sosyal hizmet uzmanı hastanın kişisel, bio- psikolojik yapısını dikkate almak suretiyle hastanın ve tedavi ekibinin mümkün mertebe beklentilerine paralel bir biçimde hayat kalitesini arttıran en uygun bir sosyal ortamın ve uyumun sağlanmasına yönelik tedbirler almaktadır. continue reading…