Hastaneler, hasta hizmetlerine giderek daha fazla önem vermektedirler. Daha önceleri sadece “hastalar” sağlık hizmetini alan olarak kabul edilirken bugün gerçek anlamda sağlık hizmetlerine iştirak eden tüm bireyleri kapsamaktadır. Hastanemizde psikiyatrik bozukluklar tanısıyla tedavi gören hastalarımız damgalanma ve ayrımcılık açısından en fazla nasibini alan hastalık grubudur. Şizofreni başta olmak üzere ağır ruhsal hastalıklar da psikiyatrik hastalıklar içerisinde en fazla damgalanan hastalıklardır. Psikiyatrik tedavi sonrası yaşam hastanın aile ve sosyal işlevselliği olumsuz etkilenmektedir. Günlük yaşam koşullarında “akıl hastası”, “ruh hastası”, “deli” etiketlemeleri ile hasta ve aile dışlanmakta sosyal hayata adaptasyonu güçlenmektedir. Sosyal hizmetin profesyonel amaçları vardır. Bu amaçlar; koruyucu-önleyici, destekleyici, eğitici-geliştirici-değiştirici, tedavi ve rehabilite edici amaçlardır. Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rolleri ise planlayıcı, bağlantı kurucu, savunucu, izleyici, harekete geçirici, hızlandırıcı, öğretici, eğitici, toplumu bilgilendirici, araştırmacı, destekleyici ve tedavi edici vb. gibi rollerdir.

Sosyal hizmette uygulama süreci; müracaatçıların psiko-sosyal durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, müracaatçının ve sosyal çevresinin değerlendirilmesi, müracaatçının sorun ve gereksinimlerine yönelik toplumsal kaynakların değerlendirilmesi, belirlenmesi ve harekete geçirilmesi gibi boyutlar içermektedir (Bulut, 2006: 3–4).

Sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetler uygulamalarının önemli yönlerinden birisi de, hastanenin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlama ile hizmetin kalitesini geliştirmek için yapılacak planlama ve tasarlamada hasta ve hasta yakınlarından geri bildirim almaya yönelmesidir. Geri bildirim alma yolu hasta ve hasta yakınlarının tatmini ile ilgilenmek, onu anlamak ve yorumlamaktır. Böylece tedavi sonrası toplumsal hayata uyumunu sağlayarak, toplumsal sorunlarının çözümüne destek olacak sosyal hizmetleri organize etmektir.

Proje özeti

Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Projesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Birimini koordinatörlüğünde hastanemiz psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastalarımız ve ailelerine yönelik projede belirtilen kamu kurum, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içersinde aşağıda ana başlıkları ile belirtilen çalışmaları yürütür.

Şizofreni tanısı almış olan ve hastalığı nedeniyle yaşamsal güçlükler içersinde olan hasta ve ailelerine halkla ilişkiler hizmetlerini içerir.

Şizofreni hastaları ve ailelerine tıbbi, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuk alanlarında karşılaştıkları güçlüklerin çözümlenmesinde destek hizmetleri vermektir.

Hasta ve ailesinin iletişim, uyum güçlükleri karşısında destek sağlamaktır.

Toplumsal yaşam güçlükleri çözümlemek ve yeniden üreten meslek sahibi birey olarak yaşama adaptasyonunu sağlamaktır.

Kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği içerisinde hasta ve ailelerine sosyal destek olmaktır.

Proje hedefleri

Ailedeki tüm sosyal riskler hedef alınarak hastanın bireysel sorunları, gereksinimleri dikkate alınarak hastanın yaşamında arzu edilen sosyal değişim gerçekleştirmek.

Aile ve hastanın kriz durumu yaşadığı acil durumlarda yardıma muhtaç hastanın sorununun daha fazla travma etkisi oluşturmadan çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Her türlü başvuruların değerlendirilerek, ilgili birimlerle iletişime geçilerek, çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

Hizmetsel bütünleşme sağlayarak hasta ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesinde destek ve yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşların hizmetlerinin müracaatçı lehine koordinasyon ve işbirliği sağlanmak suretiyle bir bütünlük içinde gerçekleştirmek.

Yatarak tedavi gören hastaların taburcu olduktan sonraki süreçte, sahip oldukları sosyal haklarını kullanabilmeleri için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmak,

Hastaların kendi bulundukları mahallede yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

Hastalara aile destekleri ve tıbbi destek alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirme yapılmasını sağlamak.

Hastaların özel ve meslek eğitimlerini sağlayarak niteliklerini geliştirmek.

Hastaların eğitimleri doğrultusunda istihdamına sağlamak amacıyla iş-kur, belediyeler, ticaret odası, meslek örgütleri iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmak.

Bakıma muhtaç engelli ailesine rehberlik yapılarak; engellinin daha güvenli yaşaması için ev düzeninde değişiklik yapılması,

Bakıma muhtaç engellinin bakımı konusunda ailesinin bilinçlendirilmesi,

Bakıma muhtaç engelli ailesine psikolojik destek sağlanarak tükenmişlik duygularının azaltılması ve motivasyonlarının arttırılması,

Ailelere yapılan aylık evde bakım yardımının engellinin gereksinimleri için harcanmasının sağlanması,

Evde bakım hizmetlerinin AB Ülkeleri bakım standardına uyumunun sağlamasıdır.

Projenin hedef kitlesi

Bu proje Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görev psikiyatri hastaları ve ailelerinden oluşmaktadır

Projeden doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanacak kişi ya da gruplar

Hasta, aileleri ve toplum

Fayda sağlayan grupların neden seçildiği

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görev psikiyatri hasta ve aileleri tedaviye uyumunu sağlamak. Tedavi sonrası toplumsal hayat içerisine üreten bir birey olarak katılımını sağlamak için seçilmiştir.

Projenin uygulama adımları

Sosyal hizmet müdahalesi gerektiren müracaatçıların sorunları çoğu zaman farklı hizmet alanlarını ilgilendiren boyutlarda olabilmektedir. Birden çok sorunu bünyesinde barındıran müracaatçılarla çalışırken kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, bütünlüğü sağlama adına hayati önem taşımaktadır. Sosyal hizmetin bir rolü de; problemlerin belirlenmesinin yanı sıra müracaatçının ve ailesinin en üst düzeyde işlevsel olabilmesini kolaylaştırmak için toplum kaynaklarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak ve bunların eşgüdümünü sağlanmaktır. Bu rolün yerine getirilebilmesi için toplum kaynakları, bu kaynaklara nasıl ulaşılacağı, müracaatçı ve ailesinin kaynaklarla nasıl biraraya getirileceği, kaynaklara havale etme, müracaatçı ve ailesi için savunuculuk ve yorumlayıcılık yapmak gerekmektedir (Duyan, Sayar, Özbulut, 2008: 167).

Vaka yönetimi, müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı hizmet ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine düzenlenmesi, eşgüdümleşmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Vaka yöneticisi olarak görev yapan sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısının ihtiyacı olan hizmet modellerini tespit ederek, bir müdahale planı kapsamında gerekli kurumlara yönlendirme yapabilmelidir.

Vaka yöneticisi, müracaatçılara ve ailelerine doğrudan hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve eşgüdümleşmesini sağlamak üzere, müracaatçı düzeyinde profesyonel müdahalede bulunma yeterliliğini göstermelidir.

Vaka yöneticisi, mevcut vaka yönetimi hizmetlerini desteklemek, müracaatçılarca ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanması olanaklarının genişletilmesi ve bu hizmetlere ulaşmanın kolaylaştırılması amacıyla hizmet sistemleri düzeyinde profesyonel müdahalede bulunma yeterliliğine sahip olmalıdır. (Kahramanoğlu, 2007: 1)

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları ,ilk olarak Danışma birimine gelerek yapılacak yönlendirme yardımıyla  Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Merkezi Birimi’ne başvurusunu yapacaktır. Başvuruyu öncelikle Ön Büro Elemanı kayda geçirecek, başvurunu nedenini Sosyal Hizmet Uzmanları’na iletecektir. Burada görev alan Sosyal Hizmet Uzmanları, gerekli incelemeleri yapacak, ilgili bürolarla ( Sosyal Servis, Sağlık Kurulu, Mahkemeler, Sosyal Hizmetler, Kaymakamlık, Yerel Yönetimler, Muhtarlık v.s.)  iletişime geçerek, sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaları yapacak ve sonucu başvuru sahibi hasta ve hasta yakınına bildirecektir.

İletişim ve eşgüdüm içerisinde hasta ve ailelerine yönelik çalışmalar yürütülecek kurumlar ve konuları;

Bu Kurumlar:

Hukuk

Maliye

Sosyal Hizmetler

Sosyal güvenlik

Milli Eğitimle

Sağlık

İl Özel İdare

Yerel yönetimler; Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları

Milli Savunma Bakanlığı

Aşağıda ifade ettiğimiz sorunların çözümü için, disiplinler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması önem taşımaktadır.

Hukukla ilgili;

T.C.Y. (31 -32-33-34-57-66-Sa-O0-91 98-l 00-120-)

T.M.Y (vasi tayini, müşavir atanması, alım satımla ilgili yasalar)

U.H.Y. (Evlenme, boşanma, mutlan konuları)

C. U. M. U. K. (Müşahede)

Sosyal Haklar ile ilgili:

Emeklilik, malulen emeklilik, vergi muafiyeti. Anne babanın sosyal haklarından faydalanma, evde bakım ücreti, özürlü kimlik kartı, 2022 sayılı yasa, yeşil kart.

Milli Eğitimle ilgili:

Özürlüler için eğitim imkânlarının sağlanması

Sağlıkla ilgili:

Hastanın birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavilerinin sağlanması, ilaç raporları. Çeşitli yasalarla ilgili raporları

Yerel Yönetimlerle ilgili:

Belediyeler; meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi, sahipsiz hastaların bakımı, ilaç korunma ve beslenme konusunda desteklerin sağlanması, evde bakım hizmetlerinin verilmesi, korunaklı işyerlerinin açılması, sanatsal, kültürel faaliyetlerinin düzenlenmesi, ayni ve nakdi yardımların yapılması,

Kaymakamlıklar; 2022 sakat ve malul aylıklarının verilmesi, yeşil kartlarının düzenlenmesi, sosyal yardımlaşma vakıf kaynaklarının hastalarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde kullanılması,

Muhtarlıklar; hastaların ve ailelerinin tespiti ilgili kamu kurum kuruluş ve hastanelerle işbirliği içerisinde olması sosyal yardımlarda işbirliği içeresinde olması,

Sivil Toplum Kuruluşları gönüllük esasına dayalı olarak hastaların psiko-sosyal hizmetlerin yürütülmesinde sorumluluk alması bu yönde hizmetleri gönüllüleri ile verebilmesi,

Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili:

Askerlikten muafiyet konusu, ruhsal hastalıkları nedeniyle tedavi gürmüş bireylerin askerlik şubelerine bildirilmeleri, askerlik yapmamaları konusunda askeri hastanelerle koordinasyonun sağlıklı biçimde sağlanması

Diğer: Özelliği alan mesleklerde Asker , polis, Öğretmen, imam, kayyumlar. doktor, hukukçular v.s.) ruhsal hastalığı olanların çalıştırılmaması, çalışanların raporlarının tanzimi ve malulen emeklilikleri veya başka mesleklerde organizasyonlarının sağlanması konusu.

Proje hedeflerimiz

Ailedeki tüm sosyal riskler hedef alınarak hastanın bireysel sorunları, gereksinimleri dikkate alınarak hastanın yaşamında arzu edilen sosyal değişim gerçekleştirmek.

Aile ve hastanın kriz durumu yaşadığı acil durumlarda yardıma muhtaç hastanın sorununun daha fazla travma etkisi oluşturmadan çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Her türlü başvuruların değerlendirilerek, ilgili birimlerle iletişime geçilerek, çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

Hizmetsel bütünleşme sağlayarak hasta ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesinde destek ve yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşların hizmetlerinin müracaatçı lehine koordinasyon ve işbirliği sağlanmak suretiyle bir bütünlük içinde gerçekleştirmek.

Yatarak tedavi gören hastaların taburcu olduktan sonraki süreçte, sahip oldukları sosyal haklarını kullanabilmeleri için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmak,

Hastaların kendi bulundukları mahallede yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

Hastalara aile destekleri ve tıbbi destek alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirme yapılmasını sağlamak.

Hastaların özel ve meslek eğitimlerini sağlayarak niteliklerini geliştirmek.

Hastaların eğitimleri doğrultusunda istihdamına sağlamak amacıyla iş-kur, belediyeler, ticaret odası, meslek örgütleri iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmak.

Bakıma muhtaç engelli ailesine rehberlik yapılarak; engellinin daha güvenli yaşaması için ev düzeninde değişiklik yapılması,

Bakıma muhtaç engellinin bakımı konusunda ailesinin bilinçlendirilmesi,

Bakıma muhtaç engelli ailesine psikolojik destek sağlanarak tükenmişlik duygularının azaltılması ve motivasyonlarının arttırılması,

Ailelere yapılan aylık evde bakım yardımının engellinin gereksinimleri için harcanmasının sağlanması,

Evde bakım hizmetlerinin AB Ülkeleri bakım standardına uyumunun sağlamasıdır.

Metodoloji (gereç ve yöntem)

Toplumun en temel birimi olan aile sistemi, toplumsal düzeni etkilemesi ve bu düzenden etkilenmesi nedeniyle sosyal hizmet müdahalesinin temel uygulama alanıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişimin ortaya çıkardığı sorunlar, olumlu ve olumsuz yansımaları ile birlikte aileyi doğrudan etkilemektedir. Toplumdaki sosyal risk altında olan bireylere, ailelere, gruplara destek olmak ve profesyonel hizmet sunmakla sorumlu sosyal hizmet disiplini de, bu sisteme etkili müdahale yollarını geliştirme çabası içindedir (Aktaş, 2004: 33).

Aile kurumu, bireyin kişiliğinin gelişmesine ve toplum yaşamının kalitesine etki etmesi bakımından önem taşımaktadır. Günümüz toplumlarında aile kurumunda ve işlevlerindeki değişimlerin neden olduğu sorunlar araştırmacıların ve profesyonellerin bu alana odaklanmalarına yol açmıştır. Bunun en temel nedeni, bir sistem olarak aile içindeki belirli ilişkiler, rol ve davranışların sistemin sürekliliğini sağlamasıdır. Aile üyeleri tarafından sergilenebilecek herhangi bir fonksiyon bozukluğu, sistemin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim toplumsal yaşamda, ailedeki fonksiyon kayıplarının farklı düzeylerde yansımalarıyla ilgili pek çok olay gündeme gelmekte, suçluluktan madde bağımlılığına karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak dikkatler aile yaşamına çevrilmektedir. Bu açılardan ailelerin sağlıklı olması çok önemlidir. Aile, bu anlamıyla bir sosyal sigorta olarak düşünülmektedir (Çoban, 2009: 1).

Sosyal hizmetin odağı genellikle ailedir. Aile, etkileşime giren bağımsız bir sistemdir. Bireyin karşılaştığı problemler genellikle aile içindeki dinamiklerden etkilenir ve bunları etkiler. Aile, etkileşime giren bir sistem olduğundan aile üyelerinden birinin değişimi diğer aile üyelerini de etkilemektedir. Aileye odaklanmanın bir diğer nedeni de müdahale sürecinde çoğunlukla diğer aile üyelerinin de katılımının gerekmesidir (Duyan, Sayar, Özbulut, 2008: 86).

Sağlık sektöründe görünen yapısal değişiklik, karmaşık yapısı alanında uzmanlaşma eğilimi, dil sorunu, hastada meydana gelen değişiklikler, hastane yönetiminin profesyonelleşmesi, kamu kaynaklarının kısıtlanması ve finansman ihtiyaçlarının oraya çıkması sağlık kuruluşunda hasta ve aileleriyle ilişkilere olan ihtiyacın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Raporda belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi için hastane bünyesinde “Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Merkez Birimi” kurulmalıdır. Hastanenin istediği hedeflere ulaşabilmesi için bu birim önem teşkil etmektedir. Ruh sağlığının korunması, tedavisinin sağlanması hastalığın tedavisi sonrası o bireyin toplum içinde tekrar fonksiyonel hale getirilmesi multidisipliner bir çalışmayı ve iş birliğini gerektirir. Bunun için sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesine ihtiyaç vardır. Bu hizmetler, gerçekleştirilirken çeşitli kurumlarla iş birliği ve uyum içinde çalışmaları gerekir.  “Hasta ve Aile Sosyal Hizmet” birimi hasta ve ailelerin taburculuk sonrası aşağıda belirtilen kurumların sorumluluk alanlarına giren konularda hizmetlerin yürütülmesinde gerekli işbirliği ve koordinasyonu yürüterek hastalarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlar. Böylece yaşam kalitesi yükselen hasta ve aile stigmadan korunmuş olur.

PROJEDE GÖREV ALACAK PERSONEL:

Genel Koordinatör

Dört Sosyal Hizmet Uzmanı

İki Ön Büro Elemanı ( Tercihen üniversitelerin Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon bölümü ya da  lise mezunu)

İki Danışma Görevlisi ( Tercihen en az lise mezunu, hasta sirkülasyonunun yoğun olduğu ATÜ ve Nöroloji Polikliniklerinin bulunduğu alanda hizmet vermesi için)

Bir Hizmetli

PROJENİN GERÇEKLEŞECEĞİ ALAN:

Yazışma büroları, Hasta Hakları, Sosyal Bilgilendirme, Sosyal Hizmet Birimi, Hasta Kabul, Sağlık Kurulu birimlerinin yer aldığı alan içinde veya yakınında kurulacak birimin;

Hasta ve hasta yakınları için bekleme salonu

Çalışanların görev alacağı en az dört odadan oluşması planlanmaktadır.

PROJEDE YER ALACAK GÖREVLİLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Çalışma Masaları

Faks / Yazıcı

Bilgisayar ( İnternet bağlantılı)

Telefon ( Dahili/ Harici)

UYGULAMA KAPSAMINDAKİ BİRİMLERİN GÖREV VE TANIMLARI

BAŞHEKİMLİK

Hastane denetiminden ve idaresinden sorumlu en yetkili makamdır. Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Merkezi Birimi ile başhekimliğin ortak çalışması yapılan faaliyetlerin kalitesini ve güvenirliliğini arttıracaktır.

SOSYAL HİZMET BİRİM SORUMLUSU (GENEL KORDİNATÖR)

Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu gerekli çalışmaların yapılmasına öncülük etmek, denetlemekle yükümlüdür. Bu konudaki gerekli çalışmaları yürütür.

Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Merkezi Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı

Hastanın kişisel ve ailesel sorunlarının çözülmesinde ailesi ve yakın çevresi ile iş birliği yapar. Hastaneye müracaat eden hasta sahibi ve ziyaretçilerin müşküllerinin çözülmesinde, hastaların kolayca bulunmasında gerekli görülen her türlü tedbirleri alır.

Birime başvuruda bulunan hasta veya yakınlarına başvuru nedenine göre kurum içi ve dışı birimlerle işbirliği yaparak başvuru sonucu hakkında başvuru sahibine bilgi verilir. Ekonomik durumu iyi olmayan hasta ve hasta yakınlarına yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirerek yönlendirilmelerini sağlarlar. Hasta ve yakınlarını sosyal hakları yönünde bilgilendirerek yönlendirilmelerini sağlarlar.

Hastanemize bağlı birimlerin toplumla ilişkilerini düzenler, mevcut çalışmaları koordine eder, tanıtımını sağlar, hastane ile ilgili yayınları hazırlar, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik projeleri hazırlar. Birim, hastanemizin diğer kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütür. Diğer kuruluşlar ile hastanemiz arasında iyi ilişkilerin kurulmasını ve var olan ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülür.

Ön Büro Elemanı:

Bu personeller, hastanemize başvuran hasta ve yakınlarının başvuru kayıtlarını yaptıktan sonra ilgili personele yönlendirilmesi. Birimin yazışma ve dosyalama işlerini yürüteceklerdir.

Hasta ve ailelerinin başvuru aşamasından sonlandırma ya da vaka kapatma aşamasına kadar geçen süreçte yasal zorunluluk gereği istenilen belgelerin düzenli bir şekilde sınıflandırılması ve müdahale sürecinde etkin bir şekilde kullanılması profesyonel hizmet sunumunun bir gereğidir.

Danışma Hizmetleri

Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Merkezi Birimi faydalanan hasta ve yakınlarının karşılaştıkları her türlü sorun ve hizmetler hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirme hizmetlerini kapsamaktadır.

Hizmetli

Birim odalarının ve salonlarının düzeni, temizliğinden sorumludur.

Görevleri sırasında gördükleri önemli olayları, hastalarla ve hizmetlerle ilgili problemleri yetkili amirlerine derhal bildirir.

Kendisine teslim edilen araç, gereç ve temizlik malzemelerini muhafaza eder.

Faaliyet alanı ile ilgili Birim Sorumlusunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Hastaların servisler arası ve birimler arası evrak işlerinin geliş gidişinin sağlanması.

GÖREVLENDİRELECEK PERSONELİN NİTELİĞİ

Genel Koordinatör(Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu)

Dört Sosyal Hizmet Uzmanı

İki Ön Büro Elemanı ( Tercihen üniversitelerin Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon bölümü ya da  lise mezunu)

Danışma Görevlisi ( Tercihen en az lise mezunu, hasta sirkülasyonunun yoğun olduğu ATÜ ve Nöroloji Polikliniklerinin bulunduğu alanda hizmet vermesi için)

Bir Hizmetli

HASTA VE AİLELERİNE SOSYAL HİZMET DESTEK MERKEZİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Tüm birimin çalışma saati 08-17 saatleri arasındadır.

Yemek saatinde danışma ve refakat hizmetleri devam edecek ve görevli personel dönüşümlü olarak yemeğe gidecektir.

Raporlu, izinli vb. nedenlerle çalışmayan personelin görevini diğer personel yapacaktır.

Aynı yerde çalışanlar birlikte izin kullanamazlar. Ancak hizmetleri aksatmayacak şekilde uygun zamanda izin kullanabilirler.

Ön Büro personellerin ikisi Hasta ve Aile Sosyal Hizmet Destek Merkezi Biriminin çalışmaları için görevlendirileceklerdir. Bu personeller, hastanemize başvuran hasta ve yakınlarının başvuru kayıtlarını yaptıktan sonra ilgili sosyal hizmet uzmanını yönlendirilmesi, yazışma ve raporlarını düzenlenmesini, imzaya hazırlanmasını sağlayacaktır.

Merkez biriminde ise 4 sosyal hizmet uzmanı görevlendirilecektir. Bunlar birim ile ilgili yazışmalar, dış ilişkiler, kurumlar arası işbirliği, koordinasyon,  planlama, uygulama ve sonuçlandırma faaliyetleri, düzenlemekle yükümlüdürler.

Birim sorumlusu olarak birimin tüm faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür.

Birim sorumlusuna vekalet edecek yardımcı birisi görevlendirilir.

HASTA VE AİLELERİNE SOSYAL HİZMET DESTEK MERKEZİ ŞEMASI

BAŞHEKİM

SOSYAL HİZMET BİRİM SORUMLUSU

SOSYAL HİZMET UZMANI

ÖN BÜRO ELEMANI

HİZMETLİ PERSONEL

Kaynakça

BULUT, Işıl (2006). Sosyal Hizmet Uygulamaları El Kitabı, Başkent Üniversitesi S.B.F. Sosyal Hizmetler Bölümü, Ankara.

AKTAŞ, Aliye Mavili (2006). Aile İçi Şiddet: Kadının ve Çocuğun Korunması, Elma Yayınevi, Ankara.

İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Arzu (2009), “Aileye Yönelik Müdahale”, http://www.manevisosyalhizmet.com/?page_id=163 (Erişim Tarihi: 29.10.2009).

DUYAN, Veli-SAYAR, Özge Özgür-ÖZBULUT Mahmut (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak, Öncü Basımevi, Ankara.

KAHRAMANOĞLU, Ertan (2007). “Vaka Yönetimi Nedir, Nasıl Olmalıdır”, http://www.rizeshcek.gov.tr/vaka_yonetimi_nedir.htm (Erişim Tarihi: 30.10.2009).

Projeyi Hazırlayan

Fatih Kılıçarslan/Sosyal Hizmet Uzmanı/Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi